Brexit

Inleiding

Op 23 juni 2016 besliste het Verenigd Koninkrijk  per referendum om de Europese Unie  te verlaten. Deze “Brexit” zal een feit zijn op 30 maart 2019.

Het spreekt voor zich dat deze Brexit ook gevolgen zal hebben voor de sociale zekerheid van Belgen die in het Verenigd Koninkrijk wonen of werken en van Britten die in een Lidstaat van de Europese Unie wonen of werken.

Huidige regeling inzake sociale zekerheid

De sociale zekerheid van personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen wordt geregeld via specifieke Europese regelgeving (Verordening 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels ).

Deze regelgeving beschermt de socialezekerheidsrechten van EU burgers:

  • je valt steeds onder de wetgeving van één land en betaalt dus slechts sociale premies of bijdragen in één land. De instanties voor sociale zekerheid beslissen welke wetgeving zal gelden;
  • je hebt dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van het land waarin je verzekerd bent. Dit is het beginsel van gelijke behandeling of non-discriminatie;
  • voor uitkeringen wordt rekening gehouden met voorgaande periodes waarin je in andere landen verzekerd was, werkte of woonde;
  • als je recht hebt op een uitkering van één land, dan ontvang je die doorgaans ook als je in een ander land woont. Dit is het beginsel van de exporteerbaarheid.

Meer informatie over de bestaande regeling vind je op:

Toekomstige regeling inzake sociale zekerheid

Er wordt al geruime tijd onderhandeld over een akkoord over hoe de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk er in de toekomst uit zal zien. Er is al wel een ontwerp van Terugtrekkingsakkoord, dat ook een regeling voor de sociale zekerheid bevat, maar dat akkoord is nog niet definitief.

De informatie die hierna volgt, is dan ook nog niet definitief en onder voorbehoud van goedkeuring. Vandaag is er nog geen informatie over wat de gevolgen zullen zijn op de sociale zekerheid als er geen akkoord (No Deal) zou komen.

Het Terugtrekkingsakkoord voorziet in 2 periodes:

  •  30 maart 2019 tot en met 31 december 2020: geen wijzigingen

In de transitieperiode die loopt tot eind 2020 blijven de Europese regels volledig van toepassing.  Als je dus in het Verenigd Koninkrijk zou wonen of werken, blijft je sociale zekerheid verder geregeld zoals vandaag.

  •  vanaf 1 januari 2021: wijzigingen

In principe is de Europese regelgeving niet meer van toepassing vanaf 1 januari 2021. Op vlak van sociale zekerheid zou de bestaande regeling wel nog blijven gelden voor Britten die op 31 december 2020 al in een Europese Lidstaat wonen of werken en voor burgers van de Europese Unie die op 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk wonen of werken en dit voor zolang die situatie niet wijzigt.

De concrete toepassing van deze regeling moet wel nog bepaald worden. Evenmin is er informatie over hoe de socialezekerheidsregeling zal zijn voor mensen die zich niet in zo’n situatie bevinden.

Meer informatie over de gevolgen van de Brexit op de rechten van burgers vindt u in het informatieblad van de Europese Commissie van 12 december 2017:

De rechten van burgers van het VK en van de EU-27 na de brexit (.pdf)